Vietnamese to TraditionalChinese

How to say Thôi bạn ơi, mình xin lỗi mình ko lấy nữa bạn nhé in TraditionalChinese?

對不起,我不再帶你了

More translations for Thôi bạn ơi, mình xin lỗi mình ko lấy nữa bạn nhé

xin lỗi bạn  🇻🇳🇨🇳  对不起,您
Xin lỗi bạn  🇻🇳🇨🇳  对不起,您
Xin lỗi bạn nha  🇻🇳🇨🇳  对不起,NHA
Bạn có chính mình  🇻🇳🇨🇳  你有你自己吗
Mình có thể làm bạn  🇻🇳🇨🇳  我可以做你
Mình sẽ làm bạn nhau  🇻🇳🇨🇳  我会一起做你
Xin chào! Tìm Quanh Đây đưa mình đến với bạn  🇻🇳🇨🇳  你好!看看这里带你到你身边
mình ko biết nói tiếng trung quốc bạn có thể noi  🇻🇳🇨🇳  我不会说中文,你可以
Xin lỗi bạn. Chắc hôm nay tôi không gặp bạn được  🇻🇳🇨🇳  对不起。我今天不见你
Anh bạn hỏi gì mình không hiểu  🇻🇳🇨🇳  你问你不明白什么
Bạn den Việt Nam một mình a  🇻🇳🇨🇳  你越南
Mình người vn nam ơi  🇻🇳🇨🇳  我是男性
Xin chào cả nhà mình  🇻🇳🇨🇳  你好家
Mình đi ăn bún nhé  🇻🇳🇨🇳  我要吃面条
cho mình xin model và giá  🇻🇳🇨🇳  让我问一下型号和价格
Tối nay mình đi anh nhé  🇻🇳🇨🇳  我今晚去找你
Cho bạn nữa  🇻🇳🇨🇳  为你了
Thôi khuya rồi mình ngủ nha  🇻🇳🇨🇳  我要睡觉了
Mình xin mười lăm 1000 vnđ tiền phí vào sân bay nhé  🇻🇳🇨🇳  我乞求15个1000越南盾在机场的费用

More translations for 對不起,我不再帶你了

미안해  🇰🇷🇨🇳  對不起
对不起  🇨🇳🇨🇳  對不起
Sorry, ha  🇬🇧🇨🇳  對不起,哈
ごめんなせができる  🇯🇵🇨🇳  對不起,我可以給你
すみません  🇯🇵🇨🇳  對不起,先生
すみません  🇯🇵🇨🇳  對不起,我很抱歉
I am going, no longer  🇬🇧🇨🇳  我走了,不再了
Sorry, sorry, are you 2 going, I lay with him or going to form friends  🇬🇧🇨🇳  對不起,對不起,你是2去,我和他躺在一起,或者要交朋友
나는 더이상 너를 아프게하고 싶지 않다  🇰🇷🇨🇳  我不想再傷害你了
エロい話してごめんね  🇯🇵🇨🇳  對不起,我跟你說過色情故事
兴唔带  🇭🇰🇨🇳  流行不帶
So Im sorry, I came here today for some teaching  🇬🇧🇨🇳  對不起,我今天來這裡是為了教書
I we cut my SMS on Sunday pls am sorry  🇬🇧🇨🇳  我,我們削減了我的短信星期天,對不起
Dont walk on the grass board pick the flowers, I am sorry  🇬🇧🇨🇳  不要走在草地上摘花,對不起
取られたね  🇯🇵🇨🇳  你被帶走了
我再也不漏写作业了  🇨🇳🇨🇳  我再也不漏寫作業了
hmfp sorry but ineed to find money not go to bar only  🇬🇧🇨🇳  hmfp對不起,但我需要找到錢,而不是去酒吧只
Baby why you dont want to take it from me  🇬🇧🇨🇳  寶貝,為什麼你不想從我帶走
以上30袋代替一带带带带带带带带  🇨🇳🇨🇳  以上30袋代替一帶帶帶帶帶帶帶帶