TraditionalChinese to Vietnamese

How to say 你丈夫在那 in Vietnamese?

Chồng cô ở đó

More translations for 你丈夫在那

丈夫  🇨🇳🇬🇧  Husband
不可以忘记丈夫的  🇨🇳🇬🇧  You cant forget your husband
肯定怕了,我害怕丈夫知道啊  🇨🇳🇬🇧  Must be afraid, Im afraid my husband knows
没有问题,不能天天都好的  🇨🇳🇯🇵  問題ない 毎日大丈夫だ
你在那里  🇨🇳🇬🇧  Youre there
你在那里  🇨🇳🇬🇧  Where are you
你的夫人呢  🇨🇳🇬🇧  Wheres your wife
那你在哪里?我过去找你呀!  🇨🇳🇨🇳  那你在哪里? 我过去找你呀!
你在那个城市  🇨🇳🇬🇧  Youre in that city
在那里  🇨🇳🇪🇸  Allí
打功夫  🇨🇳🇬🇧  Kung Fu
我用药水冲洗一下就可以了!别担心!没事的  🇨🇳🇯🇵  薬で洗い流すぞ! 心配するな! 大丈夫よ
你们知道他店在那  🇨🇳🇬🇧  You know where his store is
在干嘛?你那里冷吗  🇨🇳🇷🇺  Чем вы занимаетесь? Тебе там холодно
你那天說你那卡沒用,你能把它給我嗎  🇨🇳🇨🇳  你那天说你那卡没用,你能把它给我吗
你在嗎  🇨🇳🇨🇳  你在吗
那你先出來呀  🇨🇳🇨🇳  那你先出来呀
那是在哪里  🇨🇳🇹🇭  นั่นคืออะไร
在路上等那  🇨🇳🇻🇳  Chờ ăn trên đường

More translations for Chồng cô ở đó

老公在  🇨🇳🇻🇳  Chồng tôi ở đó
有那里的女孩  🇨🇳🇻🇳  Có một cô gái ở đó
她在吗  🇨🇳🇻🇳  Cô ấy có ở đó không
Người chồng ở nhà  🇨🇳🇻🇳  -Ngi chngn nh
我是你老公  🇨🇳🇻🇳  Tôi là chồng cô
那个是你老公吗  🇨🇳🇻🇳  Có phải chồng cô không
我是她丈夫  🇨🇳🇻🇳  Tôi là chồng cô ấy
丈夫在家  🇨🇳🇻🇳  Người chồng ở nhà
就她了  🇨🇳🇻🇳  Đó là cô ấy
我们那里下雪  🇨🇳🇻🇳  Đó là snowing ở đó
丈夫在家没有  🇨🇳🇻🇳  Người chồng không ở nhà
在那边等吗  🇨🇳🇻🇳  Chờ ở đó
你在那儿  🇨🇳🇻🇳  Anh ở đó
你在那里  🇨🇳🇻🇳  Anh ở đó
你是那里的  🇨🇳🇻🇳  Anh ở đó
到那里了  🇨🇳🇻🇳  Tôi ở đó
在那里啊  🇨🇳🇻🇳  Nó ở đó
那个女孩跟她是朋友  🇨🇳🇻🇳  Cô gái đó là bạn với cô ấy
转头和丈夫不服  🇨🇳🇻🇳  Quay đầu và chồng cô không tin